• Norconsult AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Norconsult AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Norconsult AB

Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.

Vi utför årligen ett stort antal uppdrag för kommuner, statliga verk och privat näringsliv, både nationellt och internationellt. Flera av uppdragen är stora och långvariga projekt där flerfackliga kompetenser är ett krav, medans andra projekt är små, kortvariga studier eller förprojektering där spetskompetens och erfarenhet värderas högst.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Norconsult AB
Organisationsnr: 556405-3964
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 8774
Postnummer: 40276
Ort: Göteborg
Besöksadress: Theres Svenssons Gata 11
Telefon: 031-50 70 00
Fax: 031-50 70 10
E-post:
Sökord
Konsulter, Konsulttjänster, Arkitektur, Husarkitektur, Inredningsarkitektur, Akustik, Landskapsarkitektur, Stadsbyggnad, Visualisering, Byggkonsulter, Akustikkonsulter, Konstruktion, Projektledning, Byggledning, VVS, Geoteknik, Ingenjörsgeologi, Risk, Säkerhet, Mätningstekniska tjänster, Drift, Underhåll, Geotekniska undersökningar, Stabilitetsutredningar, Sättningsutredningar, Projektering av grundförstärkningsåtgärder, Geotekniska utredningar för tunnelbyggande, Geoteknisk kontroll, Radonundersökningar, Hydrogeologiska utredningar, Grundvattenutredningar, Skadeutredningar, Inklinometermätning, Geodynamik, Markvibrationer, Programskrivningar, Projektledning, Byggledning, Projekteringsledning, Entreprenadbesiktning, Upphandling Juridik, Kostnadsberäkningar, Kalkyler, Miljöstyrning, Konsulttjänster inom 3G-utbyggnad, Konstruktionsberäkningar, Konstruktionsritningar, Tillverkningsritningar, Mindre brokonstruktioner, Besiktningar, Fuktdimensionering, Energiberäkningar, FEM-analys, Egensvängningsproblem, Utmattningshållfasthet, Vibrationskontroll, Ytkartering, Hällkartering, Kartering, Inspektioner på hög höjd, Borrhålskartering, Mineralogiska undersökningar, Hydrogeologiska undersökningar, Hydrogeologiska och geologiska modeller, Strukturgeologiska analyser, Bergmekaniska analyser, Ingenjörsgeologiska prognoser, Bergförstärkning, Injekteringsdesign, Tunnelkartering, Underhållsbesiktningar av berganläggningar, Transport av farligt gods, Dricksvattenförsörjning, Riskutredningar, Översvämning, Miljörisker, Ras, Skred, Samhällsplanering, Stadsbyggnad, Mark och exploatering, Buller, Vibrationer, VA-utredning, MKB, Avfallsplan, Trafikutredningar, Miljökonsekvensbeskrivningar, VA-utredning till detaljplan, VA-planer, Dagvattenutredningar, Översvämningsutredningar, Översvämningsmodellering, Utredning för saneringsområden, Ledningsteknik, Datormodeller, Tillståndsärenden, Vattenverksamhet, VA-taxor, Vattentäkter, VA-planer, Mätningar, Tryck, Flöden, Slangsättning, Rådgivning, Vägutformning, Gatuutformning, Vägdimensionering, Överbyggnadsberäkningar, Skyltning, Vägvisning, Trafikanordningsplaner, Gångvägar, Cykelvägar, Parkeringsanläggningar, Kollektivtrafikanläggningar, Hållplatser, Busskörfält, Bussgator, Tillgänglighetsanpassning, Kostnadskalkyler, Rådgivning, Järnvägsprojektering, Samhällsplanering, Infrastruktur, Transport, Vatten, Miljö, Vattenförvaltning, Vatten och reningsverk, Avfall, Geoteknik, Ingenjörsgeologi, Hydrogeologi, Förorenad mark, Badvattenteknik, Naturvård, Marinbiologi, VeAInfo,
Skicka förfrågan