• Atkins Sverige AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Atkins Sverige AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Atkins Sverige AB

OS i London eller en ny skolgård i Malmö. Som koncern har vi uppdrag jorden runt. Men inom Atkins Sverige månar vi om vår lokalkännedom.

Sedan 2001 är vi djupt involverad i det svenska samhällsbygget.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Atkins Sverige AB
Organisationsnr: 556611-6751
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Malmö

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Lilla Nygatan 7
Postnummer: 21138
Ort: Malmö
Besöksadress: Lilla Nygatan 7
Telefon: 040-650 12 50
Fax: 040-650 12 50
E-post:
Sökord
Avfallshantering, Geotekniska undersökningar, Geotekniska utredningar, Släntstabilitetsutredningar, Skadeutredningar, Geohydrologi, Geokonstruktioner, Bergteknik, Geologi, Grundvatten, Översvämningsskydd, Riskutvärderingar, Omgivningspåverkan, Granskningsuppdrag, Landskapsarkitekter, Landskapsarkitektur, Miljökonsekvensbeskrivningar, Tillståndsansökningar, Bullerberäkningar, Avfallsutredningar, Carbon Critical Design, Säkerhetsrådgivning farligt gods, Omvärldsanalyser, VA-teknik, Ledningssamordning, Ledningsinventering, Dagvatten, Översvämningsanalyser, Katastrofplanering, Dagvattenkvalitet, Dagvattenrening, Ledningsmodellering, Dimensionering, Åtgärdsplanering, Föroreningsspridning, Dimensionering, Kvalitetsberäkningar, Driftoptimering, Strukturplaner, Stadsstrategier, Detaljplaner, Planprogram, Utvecklingsstrategier, Tidskvalitetsstudier, Stadsanalyser, Rumsliga analyser, Stadslivsanalyser, Miljökonsekvensbeskrivningar, Barnkonsekvensutredningar, Regionala strategier, Projektledarskap, Projektledare stadsutvecklingsprojekt, Omvärldsanalyser, Bullerberäkningar, Behöriga elgranskare, El-mek konstruktion, Elsäkerhetsutbildning, Fjärrstyrning, Granskningar, Kapacitetsutredningar, Kontrollutrustning, Kostnadsbedömningar, Kravspecifikationer, Magnetfältsstudier, Stationsdatorsystem, Systemhandlingar, Systemstudier för matningsstationer, Trafiksimuleringar, Trafikstyrning, Järnvägsplan, MKB, Anläggningskrav Järnväg, AKJ, Systemhandling, Byggledning, BEST-samordning, Trafikstyrning, Riskanalys, Anläggningskrav (SÄO), Systemhandling, Bygghandling, Projektledning, Samordning, Beskrivning, Besiktning, Hållplatser, Gaturumsutformning, Trafikförslag, Trafikanalyser, Trafiksimulering, Kapacitetsutredningar, Framkomlighetsutredningar, Mobility Management, Fotgängaranalys, Parkeringsutredning, Kollektivtrafikutredningar, Bullerutredningar, Vägutformning, Gatuutformning, Tillgänglighetsanalyser, Stråkstudier, GIS-analyser, Kostnadsbedömningar, Trafiksäkerhetsutredningar, Förfrågningsunderlag, Arbetsplaner, Kostnadskalkyler, Projektering för totalentreprenader, 3D-modeller, Förprojekteringar, Systemhandlingar, Innerstadsprojekt, Vägutformning, Parkeringsreglering Trafikanordningar, Körspårssimulering, Terrängmodeller, BAS-P, Projektledning, Projekteringsledning,
Skicka förfrågan